Geschichtsverein Rösrath
      Üvvermorje es hück vörjester

     
 
Schloss Eulenbroich, Ülepooz
Däm Jeschichtsverein singe Setz

Ehr künnt vorbeikumme:
donnersdaachs vun 16-18 Uhr
     

Rösroder Verzäll

Hee ha'mer opjeschrevve, wodrüvver die Lück en Rösrod jrad am Schwaade sin. Ov dat all esu richtich es ... mer wessen et nit. Mänchmol sin de Problemche vun hück üvvermorje nor noch zom Laache. Mänchmol es et och ömjekihrt. Üvvermorje es hück vörjester ... alsu Jeschichte! Wann ehr wollt, künnt ehr jo üvvermorje dä Verzäll noch ens nohlese un Üch froge: Wat es druss jewoode?


Zigge wodrüvver de Lück am Schwaade sin
Janewar 2010 Deefe Löcher

Febrewar 2010 Dat köhle Klima

Määz 2010 Parkplätz ze Basch

Aprel 2010 Links, en de Medde, Rähts

Mai 2010 ... för sich ze räste

Juni 2010 Schön jrön Plagge

Juli 2010 Dat Bröckelche

Aujuss 2010 Wervetafele

September 2010 Mauerblömche

Oktober 2010 Elektroschrott un mih

November 2010 Hervsblädder

Dezember 2010 Drusse vör dr Düür

   

  Dä Rösroder Verzäll jitt et för: 2008 2009 2010Viermol em Johr jitt et för all Mitglieder vum Jeschichtsverein de Mitteilunge "Näel met Köpp" ömesöns. Wann et jet Neues jitt, dann steiht dat en de "Näel met Köpp". De Termine vum janze Johr fingt ehr usserdäm op de Termin-Sigg.