Geschichtsverein Rösrath
      Üvvermorje es hück vörjester

     
 
Schloss Eulenbroich, Ülepooz
Däm Jeschichtsverein singe Setz

Ehr künnt vorbeikumme:
donnersdaachs vun 16-18 Uhr
     

Rösroder Verzäll

Hee ha'mer opjeschrevve, wodrüvver die Lück en Rösrod jrad am Schwaade sin. Ov dat all esu richtich es ... mer wessen et nit. Mänchmol sin de Problemche vun hück üvvermorje nor noch zom Laache. Mänchmol es et och ömjekihrt. Üvvermorje es hück vörjester ... alsu Jeschichte! Wann ehr wollt, künnt ehr jo üvvermorje dä Verzäll noch ens nohlese un Üch froge: Wat es druss jewoode?


Zigge wodrüvver de Lück am Schwaade sin
Janewar 2009 Ne jode Rötsch ?

Febrewar 2009 Euros för Rösrod

Määz 2009 En Webcam för Rösrod

Aprel 2009 Noch en Pooz !?

Mai 2009 Künsler en Rösrod

Juni 2009 För ze kaufe

Juli 2009 E neu Bröckelche

Aujuss 2009 Dat ruude Krückche

September 2009 Üvverall jeiht et noh Rösrod

Oktober 2009 Se sin am Buddele

November 2009 blau, blau un noch ens blau

Dezember 2009 Noch mieh Stänche

  Dä Rösroder Verzäll jitt et för: 2008 2009 2010Viermol em Johr jitt et för all Mitglieder vum Jeschichtsverein de Mitteilunge "Näel met Köpp" ömesöns. Wann et jet Neues jitt, dann steiht dat en de "Näel met Köpp". De Termine vum janze Johr fingt ehr usserdäm op de Termin-Sigg.