Geschichtsverein Rösrath
      Üvvermorje es hück vörjester

     
 
Schloss Eulenbroich, Ülepooz
Däm Jeschichtsverein singe Setz

Ehr künnt vorbeikumme:
donnersdaachs vun 16-18 Uhr
     

Rösroder Verzäll

Hee ha'mer opjeschrevve, wodrüvver die Lück en Rösrod jrad am Schwaade sin. Ov dat all esu richtich es ... mer wessen et nit. Mänchmol sin de Problemche vun hück üvvermorje nor noch zom Laache. Mänchmol es et och ömjekihrt. Üvvermorje es hück vörjester ... alsu Jeschichte! Wann ehr wollt, künnt ehr jo üvvermorje dä Verzäll noch ens nohlese un Üch froge: Wat es druss jewoode?


Zigge wodrüvver de Lück am Schwaade sin
Janewar 2008 Un noch ene Laade ... un noch ene Laade ...

Febrewar 2008 Rud, jääl un jrön Plakette

Määz 2008 De Iesebahn un dat Dröm Eröm

Aprel 2008 Domols ... die Zigge vum Whisky Bill

Mai 2008 De Vüjjel sin fott

Juni 2008 En Plastik enjeschweeßte Werbeblättche

Sommerpaus Jröns aan de Stroß

Aujuss 2008 Rösroder Leechter

September 2008 Deit sich baal jet?

Oktober 2008 Wat bruche mer en Foßjängerzone

November 2008 65 plus - stärk em Kumme

Dezember 2008 Mischwasserrückhaltebecken

   
  Dä Rösroder Verzäll jitt et för: 2008 2009 2010Viermol em Johr jitt et för all Mitglieder vum Jeschichtsverein de Mitteilunge "Näel met Köpp" ömesöns. Wann et jet Neues jitt, dann steiht dat en de "Näel met Köpp". De Termine vum janze Johr fingt ehr usserdäm op de Termin-Sigg.